Menerima Mahasiswa Baru TA.2017/2018

Yayasan

STIM-LPI Makassar Raya

 

Ketua Yayasan

H.Andi Sumangelipu.,SH

 
 

Ketua BPH

H.Andi Syahrir Makkuradde,SH

 
 

Sekretaris

Andi Khaeril Sumange. SH.,M.Kn

 

 

Bendahara

Andi Wahidah Sumange, SH.,M.Kn

 

 

 

Monday the 19th. 2014 STIM-LPI MAKASSAR - .